Πως επιλέγουμε καμπάνιες

Αξιολογούμε προσεκτικά κάθε αίτηση που λαμβάνουμε και δεχόμαστε μόνο καμπάνιες που πληρούν τα αυστηρά μας κριτήρια. Η διαδικασία επιλογής μας περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας, τη δέουσα επιμέλεια, την επαλήθευση πληροφοριών, τη διαδικασία Γνώριζε τον Πελάτη σου (KYC) και μια τελική αξιολόγηση από την Επενδυτική Επιτροπή μας.

Επιπλέον, επενδύουμε προσωπικά στις καμπάνιες, επιδεικνύοντας την αυτοπεποίθησή μας στις εταιρείες με τις οποίες επιλέγουμε να συνεργαστούμε.

Αρχικός Έλεγχος

Ο αρχικός έλεγχος εστιάζεται στη γενική ιδέα, την ομάδα, το επιχειρηματικό μοντέλο, τις δυνατότητες της αγοράς και άλλες παραμέτρους. Ακολουθούν ορισμένες ερωτήσεις που θέτουμε στον εαυτό μας και στους ιδρυτές της εταιρείας για να γνωρίσουμε καλύτερα την επιχείρηση.

"Επιλέγουμε την ποιότητα πάνω από την ποσότητα"

Ιδρυτές

Ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας όταν εξετάζουμε μια επένδυση σε μια startup είναι η ομάδα πίσω από αυτή. Έχει η ομάδα την απαραίτητη εμπειρία και γνώση για να εκτελέσει το επιχειρηματικό σχέδιο; Έχει ισχυρό δίκτυο για να τη βοηθήσει να ανοίξει πόρτες στους αντίστοιχους τομείς; Είναι η ομάδα αρκετά ικανή να οδηγήσει την εταιρεία στην καρποφορία;

Προϊόν/Υπηρεσία

Υπάρχει πραγματικό πρόβλημα που λύνει το προϊόν/υπηρεσία; Σε ποιο στάδιο ανάπτυξης βρίσκεται; Χρησιμοποιεί το προϊόν/υπηρεσία τις κατάλληλες τεχνολογίες και υποδομές για να είναι επεκτάσιμο και να πετύχει στις διεθνείς αγορές;

Ιστορικό

Έχει η εταιρεία κάποιο ιστορικό όσον αφορά τις πωλήσεις ή τους ενδιαφερόμενους πελάτες; Ποιές είναι οι αποδείξεις στην αγορά ότι η εταιρεία έχει ισχυρή έλξη; Υπάρχουν θετικές κριτικές σχετικά με το προϊόν/την υπηρεσία;

Οικονομικές προβλέψεις

Ποιο έιναι το burn rate της εταιρείας; Πόσο καιρό μπορεί να επιβιώσει προτού χρειαστεί να συγκεντρώσει περισσότερα κεφάλαια; Έχουν νόημα τα οικονομικά της εταιρείας για να είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα; Είναι δίκαιη η αποτίμηση της εταιρείας για τους επενδυτές;

Αγορά

Ποιο είναι το τρέχον μερίδιο αγοράς που κατέχει η εταιρεία; Ποιο είναι το δυνητικό μερίδιο αγοράς και ποιο είναι το συνολικό μέγεθος της αγοράς; Η αγορά αυξάνεται; Υπάρχει ανταγωνισμός; Υπάρχουν υψηλά εμπόδια εισόδου;

Όραμα

Ποιο είναι το μακροπρόθεσμο όραμα της εταιρείας, και έχει νόημα; Ποιες είναι οι βασικές αξίες της, και αντιπροσωπεύουν το κοινό της;

Δέουσα Επιμέλεια

Μετά τον αρχικό έλεγχο, διενεργούμε διεξοδική δέουσα επιμέλεια στα οικονομικά στοιχεία, την ομάδα διαχείρισης και την έρευνα αγοράς της εταιρείας, για να επαληθεύσουμε τις πληροφορίες που θα παρουσιαστούν στους επενδυτές μας. Εάν χρειαστεί, συνεργαζόμαστε με εξωτερικούς συμβούλους και συνεργάτες για να μας βοηθήσουν.

Επαλήθευση πληροφοριών

Ζητούμε δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των ισχυρισμών της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, όπου υπάρχουν, λογαριασμών διαχείρισης, πιστοποιητικό μετόχων, επιχειρηματικό σχέδιο, αναλυτικά στοιχεία ιστοτόπου, αναλυτικά στοιχεία ψηφιακής διαφήμισης, αξιολόγηση κώδικα και το καταστατικό της εταιρείας.

Ο τύπος των εγγράφων που ζητούνται μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία και τον κλάδο της εταιρείας, ωστόσο, το πνεύμα της δέουσας επιμέλειάς μας είναι να επιβεβαιώσουμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, ότι οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι δίκαιες, σαφείς και όχι παραπλανητικές.

Γνώριζε τον Πελάτη σου (KYC)

Όλοι οι διευθυντές εταιρειών που αντλούν κεφάλαια μαζί μας περνούν τη διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας μας μέσω του παρόχου υπηρεσιών επαλήθευσης ταυτότητας , Veriff. Το Veriff εκτελεί ελέγχους βάσης δεδομένων για να επαληθεύσει την ταυτότητά τους και ελέγχει καταλόγους κυρώσεων και Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων (ΠΕΠ). Ζητούμε επίσης καθαρό ποινικό μητρώο όλων των διευθυντών, που εκίδεται από την αρμόδια αρχή.

Αποτίμηση

Αν και η αποτίμηση των startups μπορεί συχνά να είναι περισσότερο «τέχνη» παρά επιστήμη λόγω της εξαιρετικά αβέβαιης φύσης της επιχείρησης, υπάρχουν ορισμένα πλαίσια και παράμετροι που μας επιτρέπουν να κάνουμε μια λογική εκτίμηση της αξίας και των δυνατοτήτων της εταιρείας.

Τελική Απόφαση

Μόλις συλλεχθούν και επαληθευτούν οι παραπάνω πληροφορίες, η Επενδυτική Επιτροπή αποφασίζει εάν θα εγκρίνει την εταιρεία για συγκέντρωση κεφαλαίων στην Crowdbase.

Η Επενδυτική Επιτροπή αποτελείται τόσο από εσωτερικό προσωπικό της Crowdbase όσο και από εξωτερικούς συμβούλους που μπορούν να προσφέρουν τις γνώσεις τους στον τομέα της εξειδίκευσής τους.

Previous
Κατανοώντας τους όρους συμφωνίας