Κατανοώντας τους όρους συμφωνίας

Στην Crowdbase, κατανοούμε ότι δεν έχουν όλοι χρηματοοικονομικό εκπαιδευτικό ιστορικό ή δεν είναι επαγγελματίες επενδυτές, επομένως προσπαθούμε να παρουσιάζουμε τις επενδυτικές πληροφορίες με σαφήνεια και διαφάνεια.

Μέσα σε κάθε καμπάνια, θα βρεις όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να λάβεις μια τεκμηριωμένη επενδυτική απόφαση, συμπεριλαμβανομένων του επιχειρηματικού σχεδίου, των οικονομικών προβλέψεων, την ομάδα και άλλων.

Δελτίο Βασικών Πληροφοριών Επένδυσης (KIIS)

Το KIIS είναι το πιο σημαντικό επενδυτικό έγγραφο σε μια καμπάνια crowdfunding, είναι νομικά δεσμευτικό και περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την επενδυτική ευκαιρία. Συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Crowdfunding της ΕΕ.

Σκοπός του KIIS είναι να βοηθήσει τους επενδυτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις παρέχοντας μια τυποποιημένη και εύκολα κατανοητή περίληψη των βασικών χαρακτηριστικών της επένδυσης. Έχει σχεδιαστεί για να είναι συνοπτικό, σαφές και συγκρίσιμο σε όλες τις καμπάνιες crowdfunding.

Παρακάτω, αναλύουμε ορισμένους βασικούς επενδυτικούς όρους και πληροφορίες που μπορείς να περιμένεις να βρεις στα KIIS της κάθε καμπάνιας.

Τύπος επένδυσης

Ο τύπος επένδυσης αναφέρεται στη συγκεκριμένη κατηγορία επένδυσης από την οποία μπορεί να επιλέξει ένας επενδυτής. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι επενδύσεων διαθέσιμοι στην πλατφόρμα, ο καθένας με μοναδικά χαρακτηριστικά, κινδύνους και πιθανές αποδόσεις.

Μάθε περισσότερα για τους τύπους επενδύσεων.

Στόχος χρηματοδότησης

Ελάχιστος στόχος χρηματοδότησης

Το ελάχιστο ποσό που πρέπει να συγκεντρώσει η εταιρεία για να θεωρηθεί επιτυχημένη η καμπάνια. Εάν η εταιρεία δεν επιτύχει τον ελάχιστο στόχο χρηματοδότησής της μέχρι την προθεσμία της καμπάνιας, η καμπάνια θεωρείται ανεπιτυχής και όλες οι επενδύσεις επιστρέφονται στους λογαριασμούς των επενδυτών χωρίς χρεώσεις.

Μέγιστος στόχος χρηματοδότησης

Το μέγιστο ποσό που η εταιρεία είναι διατεθειμένη να συγκεντρώσει. Εάν το ποσό αυτό επιτευχθεί οποιαδήποτε στιγμή πριν από την προθεσμία της καμπάνιας, η καμπάνια λήγει και δεν μπορούν να γίνουν άλλες επενδύσεις.

Προθεσμία καμπάνιας

Η προθεσμία μιας καμπάνιας crowdfunding είναι η ημερομηνία και η ώρα κατά την οποία θα ολοκληρωθεί η καμπάνια και δεν θα γίνονται δεκτές περαιτέρω επενδύσεις. Η προθεσμία της καμπάνιας ορίζεται συνήθως από τον ιδιοκτήτη του έργου της καμπάνιας και αποτελεί σημαντική πτυχή της διαδικασίας σχεδιασμού της καμπάνιας.

Εάν η καμπάνια έχει φτάσει τουλάχιστον τον ελάχιστο στόχο χρηματοδότησής της εντός της προθεσμίας της, τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται θα μεταφερθούν στον ιδιοκτήτη του έργου και οι επενδυτικοί τίτλοι θα εκδοθούν στους επενδυτές.

Από την άλλη πλευρά, εάν η καμπάνια δεν επιτύχει τον ελάχιστο στόχο χρηματοδότησής της μέχρι την προθεσμία, τα κεφάλαια επιστρέφονται στους επενδυτές χωρίς κυρώσεις ή πρόσθετες χρεώσεις.

Ελάχιστες και μέγιστες επενδύσεις

Κάθε καμπάνια έχει ένα καθορισμένο ελάχιστο και μέγιστο ποσό επένδυσης ανά λογαριασμό επενδυτή. Αν και η Crowdbase ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες έργων να ορίσουν το ελάχιστο ποσό επένδυσης της καμπάνιας τους στα €100 για startups και €500 για έργα ακινήτων, οι ιδιοκτήτες έργων μπορούν να επιλέξουν να ορίσουν υψηλότερο ελάχιστο ποσό επένδυσης. Οι ιδιοκτήτες έργων μπορούν επίσης να ορίσουν ένα μέγιστο ποσό επένδυσης για να εμποδίσουν μεγάλους επενδυτές να κυριαρχήσουν στην καμπάνια.

Οικονομικές καταστάσεις

Η ενότητα Οινομικών Καταστάσεων παρουσιάζει τη χρηματοοινομική απόδοση (συμπεριλαμβανομένων ελεγμένων καταστάσεων όπου υπάρχουν) της εταιρείας για τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς και βασικούς χρηματοοινομικούς δείκτες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοινομικής Αναφοράς (IFRS).

Κίνδυνοι

Η επένδυση οποιασδήποτε μορφής είναι εγγενώς επικίνδυνη. Η επένδυση σε startups θεωρείται από τις πιο επικίνδυνες επενδύσεις, καθώς υπάρχει μικρή βεβαιότητα για την επιτυχία της εταιρείας.

Στην ενότητα κινδύνων, εντοπίζουμε και εξηγούμε τους βασικούς κινδύνους που σχετίζονται με κάθε καμπάνια crowdfunding, συμπεριλαμβανομένων του κινδύνου έργου, του κινδύνου τομέα, του κινδύνου χρεοκοπίας, του κινδύνου ρευστότητας και άλλων.

Μάθε περισσότερα για τους επενδυτικούς κινδύνους.

Δικαιώματα επενδυτών

Τα δικαιώματα επενδυτών αναφέρονται στα νομικά δικαιώματα που έχουν οι επενδυτές όταν επενδύουν σε μια εταιρεία. Αυτά τα δικαιώματα έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τους επενδυτές μειοψηφίας και να διασφαλίζουν ότι η εταιρεία τους αντιμετωπίζει δίκαια και με διαφάνεια.

Τα βασικά δικαιώματα επενδυτών περιλαμβάνουν:

  • Δικαίωμα λήψης ακριβών και έγκαιρων πληροφοριών για την οικονομική κατάσταση και απόδοση της εταιρείας.
  • Δικαίωμα συμμετοχής στις συνελεύσεις των μετόχων και ψήφου για σημαντικά θέματα.
  • Δικαίωμα δίκαιης και ίσης μεταχείρισης σε οποιεσδήποτε συναλλαγές που σχετίζονται με τις επενδύσεις τους ή τους μελλοντικούς γύρους χρηματοδότησης.
  • Δικαίωμα λήψης μερισμάτων ή άλλων διανομών από την εταιρεία.
  • Δικαίωμα μεταβίβασης ή πώλησης των μετοχών τους ελεύθερα.

Συνολικά, τα δικαιώματα των επενδυτών στοχεύουν να παρέχουν στους επενδυτές τα απαραίτητα εργαλεία και προστασίες για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να υποχρεώνουν τις εταιρείες να είναι υπεύθυνες για τις ενέργειές τους.

Ιδιοκτησιακή δομή

Η ιδιοκτησιακή δομή αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η ιδιοκτησία μιας εταιρείας ή οργανισμού κατανέμεται μεταξύ των μετόχων της. Περιλαμβάνει πληροφορίες για τον αριθμό των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών που κατέχει ο καθένας και τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με αυτές τις μετοχές.

Στην ενότητα ιδιοκτησιακή δομή, παρουσιάζουμε την τρέχουσα ιδιοκτησιακή δομή της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος και το ποσοστό των συνολικών μετοχών της εταιρείας που κατέχει κάθε μέτοχος.

Στο KIIS, παρουσιάζουμε τη δομή ιδιοκτησίας κάθε εταιρείας πριν και μετά την καμπάνια crowdfunding.

Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με την επένδυση σε μια συγκεκριμένη καμπάνια crowdfunding παρατίθεται στο KIIS. Οποιεσδήποτε πληροφορίες ή όροι που δεν περιλαμβάνονται στο KIIS ενδέχεται να μην είναι νομικά δεσμευτικοί.

Previous
Πως δουλεύουν οι αποδόσεις