Πολιτικές

Προειδοποιήσεις Κινδύνων Crowdbase

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Crowdbase Ltd καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα Χρηματοοικονομικών Μέσων. Κάθε τύπος χρηματοοικονομικού μέσου έχει μοναδικά χαρακτηριστικά και ενέχει διαφορετικούς κινδύνους. Ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους τους πελάτες. Αυτό το θέμα εξαρτάται από τις επενδυτικές γνώσεις, την τεχνογνωσία και την όρεξη για κινδύνους του πελάτη. Εάν ένα μέσο δεν είναι κατάλληλο για έναν επενδυτή, θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα πριν από την επένδυση.

Η Crowdbase παρέχει συνοπτικές και σαφείς πληροφορίες στους πελάτες σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με κάθε κατηγορία Χρηματοοικονομικών Μέσων και αναγνωρίζει τη φύση των κινδύνων που συνεπάγεται κάθε κατηγορία Χρηματοοικονομικών Μέσων. Αυτή η ειδοποίηση δεν μπορεί και δεν αποκαλύπτει ή εξηγεί όλους τους κινδύνους και άλλες σημαντικές πτυχές που εμπλέκονται στη συναλλαγή σε όλα τα Χρηματοοικονομικά Μέσα και τις επενδυτικές υπηρεσίες.

Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους που συνδέονται με τα Χρηματοοικονομικά Μέσα προτού προχωρήσουν σε οποιαδήποτε μορφή επένδυσης. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες κινδύνου για όλους τους τύπους επενδύσεων που μπορούν να επηρεάσουν την αξία και την τιμή των περιουσιακών στοιχείων του πελάτη και την απόδοσή τους. Για να λάβει τη σωστή επενδυτική απόφαση, ο πελάτης θα πρέπει να εξετάσει το είδος του κινδύνου που μπορεί να επηρεάσει την αξία του χαρτοφυλακίου του και να προσδιορίσει την «όρεξη κινδύνου» του.

Η τιμή ή η αξία μιας επένδυσης (ακόμη και μη εισηγμένων επενδύσεων) μπορεί να εξαρτάται από τις διακυμάνσεις των αγορών που δεν μπορούν να προσδιοριστούν από κανέναν. Τα προηγούμενα αποτελέσματα δεν αποτελούν ένδειξη για μελλοντικές αποδόσεις. Επομένως, οι σχετικοί επενδυτικοί κίνδυνοι εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες με βάση τη φύση και τα χαρακτηριστικά των Χρηματοοικονομικών Μέσων στα οποία μπορεί να αποφασίσει να επενδύσει ένας πελάτης.

Η Crowdbase Ltd δεν εγγυάται και δεν μπορεί να εγγυηθεί το αρχικό κεφάλαιο των χρημάτων του πελάτη που επενδύονται σε οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό μέσο. Οι Πελάτες δε θα πρέπει να προβαίνουν σε οποιαδήποτε επένδυση άμεσα ή έμμεσα σε Χρηματοοικονομικά Μέσα, εκτός εάν γνωρίζουν και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται για κάθε ένα από τα Χρηματοοικονομικά Μέσα.

Περιγραφή Χρηματοοινομικών Μέσων

Μετοχές και άλλοι τύποι Μετοχικών Μέσων

Μετοχές

Οι μετοχές αντιπροσωπεύουν ένα μερίδιο ιδιοκτησίας σε μια εταιρεία. Είναι η μονάδα στην οποία διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας και η οποία παρέχει στον μέτοχο δικαιώματα ψήφου. Επιπλέον, ο μέτοχος δικαιούται να λάβει ένα ορισμένο επίπεδο των κερδών της εταιρείας (πληρωμές μερισμάτων) που ενδέχεται να προκύψουν από τις εργασίες της εταιρείας. Τα μερίσματα δεν είναι εγγυημένα και μια εταιρεία έχει το δικαίωμα να αποφασίσει να μην πληρώσει μέρισμα. Ο επενδυτής μπορεί επίσης να αγοράσει μετοχές μιας εταιρείας, ώστε να μπορεί να αποκομίσει κέρδος από τη μεταπώλησή τους. Ωστόσο, η απόδοση της επένδυσης δεν είναι εγγυημένη επειδή η τιμή της μετοχής εξαρτάται από την απόδοση της εταιρείας, την αξιολόγηση της απόδοσης της αγοράς, τις υπάρχουσες εθνικές και διεθνείς οικονομικές συνθήκες, τον σχετικό κίνδυνο κάθε κλάδου ή/και τον συγκεκριμένο κίνδυνο για κάθε εταιρεία . Η επένδυση σε μετοχές μπορεί επίσης να συνεπάγεται κίνδυνο όσον αφορά την πληρωμή μερίσματος καθώς και την πιθανή απώλεια κεφαλαίου. Επιπλέον, η διαπραγμάτευση μετοχών σε οργανωμένες αγορές δεν εγγυάται τη ρευστότητα αυτών των μετοχών (βλ. «Κίνδυνος ρευστότητας»).

Προνομιούχες μετοχές

Σε αντίθεση με τις κοινές μετοχές, οι προνομιούχες μετοχές δίνουν στους μετόχους το δικαίωμα σε σταθερό μέρισμα, ο υπολογισμός του οποίου δεν βασίζεται στην επιτυχία της εκδότη εταιρείας. Ως εκ τούτου, τείνουν να είναι μια λιγότερο επικίνδυνη μορφή επένδυσης από τις κοινές μετοχές. Οι προνομιούχες μετοχές δεν δίνουν συνήθως στους μετόχους το δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις του εκδότη, αλλά οι προνομιούχοι μέτοχοι θα έχουν υψηλότερη αρχαιότητα σε τυχόν πλεονάζοντα κεφάλαια του εκδότη από τους απλούς μετόχους, εάν ο εκδότης τεθεί σε εκκαθάριση. Υπάρχει ακόμη ο κίνδυνος ο πελάτης να χάσει το σύνολο ή μέρος του επενδυμένου κεφαλαίου του.

Επενδυτικοί Κίνδυνοι

Οι επενδύσεις σε μετοχές ενδέχεται να υπόκεινται σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους κινδύνους: κίνδυνος αγοράς, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος εκδότη και κίνδυνος συναλλαγματικής ισοτιμίας, συστηματικός και μη συστηματικός κίνδυνος. Ως εκ τούτου, οι επενδύσεις σε μετοχές μπορεί να θεωρηθούν ότι δεν έχουν εγγυημένη απόδοση, καθώς το επενδυμένο κεφάλαιο του επενδυτή μπορεί να υποστεί ζημίες.

  • Κίνδυνος ρευστότητας: Η ρευστότητα είναι η ικανότητα μιας επιχείρησης, μιας εταιρείας ή ακόμα και ενός ατόμου να πληρώσει τα χρέη του χωρίς να υποστεί καταστροφικές ζημίες. Αντίθετα, ο κίνδυνος ρευστότητας πηγάζει από την έλλειψη εμπορευσιμότητας μιας επένδυσης που δεν μπορεί να αγοραστεί ή να πωληθεί αρκετά γρήγορα για να αποτρέψει ή να ελαχιστοποιήσει μια ζημία. Όσο μικρότερο είναι το μέγεθος του τίτλου ή του εκδότη του, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος ρευστότητας. Δεδομένης της φύσης του crowdfunding, των μη εισηγμένων μετοχών και των σχετικά μικρών εταιρειών, υπάρχει σημαντική δυνατότητα για τέτοιου είδους κίνδυνο.
  • Κίνδυνος εκδότη: Ο κίνδυνος αφερεγγυότητας του εκδότη, αλλαγή της πιστοληπτικής ικανότητας και άλλων αξιολογήσεων του εκδότη, η άσκηση αγωγών ή αξιώσεων κατά του εκδότη που μπορεί να οδηγήσει σε δραματική μείωση της αξίας των τίτλων του εκδότη ή σε αδυναμία εξαγοράς των χρεογράφων.
  • Συναλλαγματικός κίνδυνος: Ο συναλλαγματικός κίνδυνος ή ο κίνδυνος συναλλάγματος (forex) είναι ένας αναπόφευκτος κίνδυνος ξένων επενδύσεων, αλλά μπορεί να μετριαστεί σημαντικά μέσω τεχνικών αντιστάθμισης κινδύνου. Αυτός ο κίνδυνος ισχύει μόνο για επενδυτές που επενδύουν χρησιμοποιώντας νόμισμα διαφορετικό από αυτό του νομίσματος της χώρας τους (π.χ. Αμερικανός πολίτης που επενδύει σε ευρώ).
  • Συστηματικός κίνδυνος: Ο συστηματικός κίνδυνος αναφέρεται στον κίνδυνο που είναι εγγενής σε ολόκληρη την αγορά ή το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. Αν και οι τίτλοι δεν θα εισαχθούν στο χρηματιστήριο, θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τις κινήσεις της αγοράς.
  • Μη συστηματικός κίνδυνος: Ο μη συστηματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που είναι μοναδικός για μια συγκεκριμένη εταιρεία ή κλάδο. Αν και ο μη συστηματικός κίνδυνος μπορεί να είναι υψηλός για νέες επιχειρήσεις που παρέχονται στην πλατφόρμα, ο κίνδυνος μπορεί να μειωθεί μέσω της διαφοροποίησης που θα προταθεί στους πελάτες.
  • Κίνδυνος μεταβίβασης: Ο κίνδυνος να μην μπορείς να πουλήσεις ή να μεταβιβάσεις την επένδυσή σου. Δεδομένου ότι οι τίτλοι που αποκτώνται μέσω της πλατφόρμας crowdfunding δε θα εισαχθούν δημόσια, οι πελάτες θα πρέπει να κανονίσουν ιδιωτικά την πώληση των τίτλων τους.
  • Ένας κίνδυνος επένδυσης σε μετοχές θα μπορούσε να προκύψει όταν ο Εκδότης δεν αυξηθεί σε αξία ή, εάν αυξηθεί, μπορεί να επιλέξει να μην πληρώσει μερίσματα ή η τιμή της μετοχής μπορεί να πέσει. Εάν η τιμή της μετοχής ή του μετοχικού τίτλου πέσει, η εταιρεία, εάν είναι εισηγμένη ή διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο, μπορεί στη συνέχεια να δυσκολευτεί να συγκεντρώσει περαιτέρω κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της επιχείρησης και η απόδοση της εταιρείας μπορεί να επιδεινωθεί έναντι των ανταγωνιστών της, οδηγώντας σε περαιτέρω μειώσεις στην τιμή της μετοχής. Στην τελική, η εταιρεία μπορεί να γίνει ευάλωτη σε εξαγορά ή να αποτύχει. Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει αστάθεια ή προβλήματα στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται ο Εκδότης. Ακόμη και αν ο Εκδότης είναι εισηγμένος ή διαπραγματεύεται σε χρηματιστήριο, δεν υπάρχει εγγύηση ρευστότητας, με αποτέλεσμα οι μετοχές του να είναι πολύ δύσκολο να διατεθούν.

Ομόλογα και Χρεόγραφα

Τα ομόλογα είναι τίτλοι χρέους που αντιπροσωπεύουν το χρέος του εκδότη προς τον επενδυτή. Όταν ένας επενδυτής αγοράζει ένα ομόλογο, δανείζει ένα ορισμένο ποσό χρημάτων στον εκδότη του ομολόγου. Ως εκ τούτου, το ομόλογο αποτελεί οφειλή προς τον δανειστή, το οποίο πρέπει να εξοφληθεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία που καθορίζεται στην τεκμηρίωση του ομολογιακού. Εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα του ομολόγου, ο δανειολήπτης υποχρεούται επίσης να καταβάλει τόκους στον ομολογιούχο. Το επιτόκιο, η συχνότητα πληρωμών τόκων και το ύψος του τόκου καθορίζονται στην τεκμηρίωση του ομολόγου. Πιθανοί εκδότες ομολόγων μπορεί να είναι κυβερνήσεις, τράπεζες, δήμοι ή εταιρείες.

Η απόδοση του ομολόγου καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ του κεφαλαίου που καταβλήθηκε κατά την ημερομηνία έκδοσης του ομολόγου και του οφειλόμενου ποσού κατά τη λήξη του ομολόγου.

Τα ομόλογα υψηλής απόδοσης είναι ομόλογα με κερδοσκοπικά χαρακτηριστικά και τα οποία αξιολογούνται με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα από διεθνείς φορείς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, όπως η αξιολόγηση της Moody's Baa ή η αξιολόγηση BBB χαμηλής ή μεσαίας απόδοσης. Αυτά τα ομόλογα φέρουν ένα κουπόνι που είναι σχετικά υψηλό για να αντικατοπτρίζει το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου για τους επενδυτές.

Επενδυτικοί κίνδυνοι

Οι κύριοι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι ομολογιούχοι είναι ο κίνδυνος πιστωτικού περιθωρίου και ο κίνδυνος επιτοκίου, επειδή η τιμή του ομολόγου συνήθως κινείται αντίστροφα προς την κατεύθυνση των μεταβολών των επιτοκίων ή/και των πιστωτικών περιθωρίων. Οι ομολογιούχοι υπόκεινται επίσης σε κίνδυνο αφερεγγυότητας του εκδότη και κίνδυνο ρευστότητας.

Σύνθετα ομόλογα

Τα δομημένα ομόλογα επιτρέπουν στον επενδυτή να έχει πρόσβαση σε άλλα χρηματοοικονομικά μέσα, ιδίως σε μετοχές, μέσω μιας αρχικής επένδυσης σε ομόλογα. Οι τρεις πιο συνηθισμένοι τύποι ομολόγων που παρέχουν πρόσβαση στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι οι εξής:

Μετατρέψιμα ομόλογα

Αυτά τα ομόλογα μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές της εκδότριας εταιρείας κατόπιν αιτήματος του ομολογιούχου. Η λήξη και οι ημερομηνίες μετατροπής του ομολόγου καθορίζονται στους όρους έκδοσης του ομολόγου όπου ορίζεται η αναλογία μετατροπής και όπου προσδιορίζεται ότι ο εκδότης του ομολόγου έχει το δικαίωμα να ζητήσει την πρόωρη εξόφληση του ομολόγου. Οι ρήτρες προστασίας του ομολογιούχου περιγράφονται επίσης λεπτομερώς στην τεκμηρίωση έκδοσης του ομολόγου.

Ομόλογα Εξαγοράσιμα σε Μετοχές

Τέτοια ομόλογα είναι εξαγοράσιμα μόνο σε μετοχές, κατόπιν επιλογής του εκδότη. Ο ομολογιούχος εκτίθεται στους ίδιους κινδύνους που ενυπάρχουν στις μετοχές.

Απαιτούμενα Ομόλογα

Αυτοί οι τύποι ομολόγων επιτρέπουν στον εκδότη την πρόωρη αποπληρωμή (μερική ή ολική) του κεφαλαίου τους σε μια συγκεκριμένη περίοδο πριν από τη δηλωμένη ημερομηνία λήξης των ομολόγων. Αυτά τα ομόλογα υπόκεινται σε κίνδυνο προπληρωμής. Οι εκδότες τέτοιων μέσων σταθερού εισοδήματος ενδέχεται να μην είναι πρόθυμοι ή σε θέση να προπληρώσουν το κεφάλαιο στην προκαθορισμένη προγενέστερη ημερομηνία, παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του μέσου.

Επενδυτικοί κίνδυνοι

Οι κίνδυνοι που συνεπάγονται όλα τα προαναφερθέντα μέσα σχετίζονται με την περίπλοκη φύση τους. Για όσο διάστημα παραμένουν στην κατοχή του επενδυτή, ο επενδυτής εκτίθεται σε κινδύνους καθώς και σε πιθανές διακυμάνσεις ή/και αστάθεια της αξίας των κυριότερων μετοχών. Μετά τη μετατροπή, ανταλλαγή ή εξαγορά των ομολόγων, οι επενδυτές εκτίθενται σε κινδύνους παρόμοιους με αυτούς των μετοχών.

Η τιμή ή η αξία μιας επένδυσης θα εξαρτηθεί από τις διακυμάνσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές εκτός του ελέγχου κανενός. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη μελλοντικής απόδοσης. Η φύση και η έκταση των επενδυτικών κινδύνων διαφέρει από χώρα σε χώρα και από επένδυση σε επένδυση. Αυτοί οι επενδυτικοί κίνδυνοι θα διαφέρουν, μεταξύ άλλων, με το είδος της επένδυσης που γίνεται, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου δημιουργίας των χρηματοοικονομικών προϊόντων ή των όρων τους, των αναγκών και των στόχων συγκεκριμένων επενδυτών, του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιείται ή προσφέρεται μια συγκεκριμένη επένδυση , πωλείται ή διαπραγματεύεται, η τοποθεσία ή η έδρα του εκδότη, η διαφοροποίηση ή η συγκέντρωση σε ένα χαρτοφυλάκιο (π.χ. το ποσό που επενδύεται σε οποιοδήποτε νόμισμα, τίτλος, χώρα ή εκδότης), η πολυπλοκότητα της συναλλαγής και η χρήση μόχλευσης. Επιπλέον, οι αγορές στις οποίες διαπραγματεύονται τα διάφορα χρηματοοικονομικά μέσα υπόκεινται σε σημαντικές διακυμάνσεις και η Crowdbase δεν μπορεί να εγγυηθεί συγκεκριμένες αποδόσεις.

Αξιόγραφα ακίνητης περιουσίας

Μετοχές

Οι μετοχές σε αυτούς τους τύπους εταιρειών λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως οι μετοχές που περιγράφονται παραπάνω. Για καμπάνιες crowdfunding ακινήτων, έχει δημιουργηθεί ένα όχημα ειδικού σκοπού (Special Purpose Vehicle 'SPV'), το οποίο λειτουργεί σαν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Αυτό προστατεύει τους επενδυτές από οποιαδήποτε πρόσθετη ευθύνη πέρα από την αρχική τους επένδυση. Σε τέτοιου είδους έργα, υπογράφεται συμβατική συμφωνία μεταξύ του SPV και της εταιρείας διαχείρισης που θα διαχειρίζεται το ακίνητο. Η εταιρεία διαχείρισης θα δικαιούται ένα μέρος των ταμειακών ροών, αρκετό για να καλύψει τα λειτουργικά της έξοδα. Ανάλογα με το ποσοστό ιδιοκτησίας που κατέχει κάθε επενδυτής σε αυτά τα οχήματα, δικαιούνται τις ταμειακές ροές που δημιουργούνται από το ακίνητο με τη μορφή ενοικίου ή υπεραξίας κεφαλαίου κατά την πώληση του ακινήτου, μετά την αφαίρεση των αμοιβών που καταβάλλονται στην εταιρεία διαχείρισης του ακινήτου.

Χρέος

Με τους χρεωστικούς τίτλους ακινήτων, οι επενδυτές ενεργούν ως δανειστές στον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή στον ανάδοχο της συμφωνίας. Το δάνειο είναι εξασφαλισμένο από το ίδιο το ακίνητο και οι επενδυτές λαμβάνουν ένα σταθερό επιτόκιο απόδοσης που καθορίζεται από το επιτόκιο του χρέους και το ποσό που έχουν αρχικά επενδύσει. Η κατοχή χρεωστικών τίτλων σε ακίνητα σημαίνει ότι οι επενδυτές έχουν υψηλότερη αρχαιότητα από τους μετόχους, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν προτεραιότητα όταν πρόκειται να διεκδικήσουν πληρωμή από το ακίνητο σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων.

Η Crowdbase θα επικεντρωθεί κυρίως στην προμήθεια έργων οικιστικών ακινήτων τόσο σε πολυκατοικίες (διαμερίσματα) όσο και σε μονοκατοικίες (κατοικίες), καθώς και σε έργα λιανικής, είτε μεμονωμένες μονάδες είτε σε κέντρα λιανικής. Ωστόσο, η Crowdbase μπορεί επίσης να προμηθευτεί άλλους τύπους έργων ακινήτων, όπως κτίρια γραφείων, φοιτητικές εστίες, αποθήκες και γη (π.χ. χώρο στάθμευσης).

Επενδυτικοί κίνδυνοι

Παρόλο που οι τίτλοι σε ακίνητα μπορεί να θεωρηθούν λιγότερο επικίνδυνοι από άλλους τύπους τίτλων, όπως τα κοινά μετοχικά κεφάλαια σε ιδιωτικές εταιρείες, δεν υπάρχουν εγγυημένες αποδόσεις. Μερικοί από τους επενδυτικούς κινδύνους περιλαμβάνουν διακυμάνσεις της αγοράς, καθυστερήσεις στην κατασκευή, υψηλότερα έξοδα συντήρησης και κίνδυνο ρευστότητας. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι επενδυτές θα λάβουν τη διαφημιζόμενη απόδοση ή ακόμη και μια απόδοση ίση με το αρχικό ποσό που επένδυσαν.

Όταν οι κινητές αξίες προσφέρονται μέσω ενός οχήματος ειδικού σκοπού (SPV), πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο πρόσθετος κίνδυνος με βάση την εξέταση. Αυτοί οι κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν από τη διαχειριστική οντότητα του SPV και να επηρεάσουν έμμεσα την απόδοση των επενδύσεων στο SPV.

Κίνδυνοι αγοράς

Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος μεταβολής της αξίας μιας επένδυσης λόγω αλλαγών σε γενικούς παράγοντες της αγοράς όπως διακυμάνσεις επιτοκίων, διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών, δείκτες μετοχών, πιστωτικό περιθώριο, τιμές μετοχών, τιμές κύριων προϊόντων ή διακυμάνσεις στη μεταβλητότητα. Σε περίπτωση αρνητικής διακύμανσης των τιμών, οι επενδυτές σε Χρηματοοικονομικά Μέσα διατρέχουν τον κίνδυνο να χάσουν μέρος ή το σύνολο του επενδυμένου κεφαλαίου τους.

Κίνδυνος επιτοκίου

Ο κίνδυνος επιτοκίου προκύπτει από δυσμενείς διακυμάνσεις των επιτοκίων. Αυτός ο κίνδυνος περιλαμβάνει όχι μόνο τον άμεσο αντίκτυπο της αλλαγής των τιμών αλλά και το σχετικό κόστος συντήρησης. Αυτά τα έξοδα συντήρησης ποικίλλουν ανάλογα με το αν το κόστος χρηματοδότησης ενός περιουσιακού στοιχείου είναι υψηλότερο ή χαμηλότερο από το επιτόκιο που εισπράττεται. Συγκεκριμένα, για ένα δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο, το κόστος συντήρησης μπορεί να αυξηθεί εάν το επιτόκιο αυξηθεί. Οι διακυμάνσεις των επιτοκίων μπορούν να εκθέσουν τους κατόχους χρηματοοικονομικών μέσων στον κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου. Ωστόσο, το επίπεδο κινδύνου εξαρτάται από τον συγκεκριμένο τύπο χρηματοοικονομικού μέσου.

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο Συναλλαγματικός Κίνδυνος υπάρχει όταν η αξία ενός υποκείμενου μέσου υπολογίζεται ή συνδέεται με δείκτη νομίσματος διαφορετικό από το νόμισμα της χώρας του επενδυτή. Η μείωση ή η αύξηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών μπορεί να προκαλέσει, ανάλογα με την περίπτωση, άνοδο ή πτώση της αξίας του χρηματοοικονομικού μέσου, η αξία του οποίου είναι εκφρασμένη σε ξένο νόμισμα.

Κίνδυνος Πιστωτικού Περιθωρίου

Το πιστωτικό περιθώριο είναι η διαφορά μεταξύ ενός προκαθορισμένου επιτοκίου αναφοράς (π.χ. Euribor) και του πραγματικού επιτοκίου του ομολόγου. Αυτή η διαφορά εξαρτάται από την πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη του ομολόγου. Ο κίνδυνος περιθωρίου συνίσταται στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του εκδότη, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση του πιστωτικού περιθωρίου και μείωση της τρέχουσας αξίας του ομολόγου.

Κίνδυνος Πληθωρισμού

Ο κίνδυνος που σχετίζεται με την απώλεια της πραγματικής κεφαλαιακής αξίας που προκαλείται από μεγαλύτερη από την αναμενόμενη άνοδο του πληθωρισμού.

Κίνδυνος Πρόωρης Εξαγοράς

Σε περίπτωση που ο τύπος ομολόγου δίνει στον εκδότη το δικαίωμα να ανακαλέσει και να εξαγοράσει τα ομόλογα νωρίτερα από τη λήξη τους, ο επενδυτής αντιμετωπίζει τον κίνδυνο τα ομόλογα να ανακληθούν ή να εξαργυρωθούν σε δυσμενή τιμή.

Επενδυτικοί κίνδυνοι

Οι επενδυτικοί κίνδυνοι αντικατοπτρίζουν τη μεταβλητότητα της απόδοσης μιας επένδυσης. Η σχέση μεταξύ απόδοσης και κινδύνου είναι ανάλογη. Δηλαδή, η επίτευξη υψηλότερης απόδοσης προϋποθέτει ότι ο επενδυτής αναλαμβάνει μεγαλύτερο κίνδυνο και αντίστροφα.

Κίνδυνος Ρευστότητας

Ο κίνδυνος που απορρέει από την έλλειψη εμπορευσιμότητας μιας επένδυσης που δεν μπορεί να αγοραστεί ή να πωληθεί αρκετά γρήγορα ώστε να αποτραπεί ή να ελαχιστοποιηθεί μια ζημία. Η ρευστότητα της αγοράς εξαρτάται από την οργάνωση της αγοράς (χρηματιστήριο ή εξωχρηματιστηριακό) αλλά και από τα σχετικά μέσα. Η πώληση ή η αγορά ενός κοινού προϊόντος μπορεί να είναι εύκολη, αλλά μπορεί να υπάρχουν μεγαλύτερες δυσκολίες για πολύ συγκεκριμένα προϊόντα. Συνήθως υπάρχει κίνδυνος ρευστότητας για επενδυτικά προϊόντα χαμηλής εμπορευσιμότητας.

Κίνδυνος Χρεοκοπίας

Ο κίνδυνος ο εκδότης ενός ομολόγου να μην είναι σε θέση να πραγματοποιήσει έγκαιρες πληρωμές κεφαλαίου και τόκων ή όταν η τιμή της μετοχής μιας εταιρείας μπορεί να ελαχιστοποιηθεί σε περίπτωση πτώχευσης της εταιρείας.

Λειτουργικός Κίνδυνος

Ο λειτουργικός κίνδυνος, όπως καταστροφές βασικών συστημάτων και ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων πληροφορικής, μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο σε όλα τα Χρηματοοικονομικά Μέσα. Ο επιχειρηματικός κίνδυνος, ειδικά ο κίνδυνος ανεπαρκούς λειτουργίας της επιχείρησης, μπορεί επίσης να επηρεάσει αρνητικά τους μετόχους ή άλλους επενδυτές σε μια τέτοια επιχείρηση. Προσωπικές και οργανωτικές αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν σοβαρά τέτοιους κινδύνους και, γενικά, ο λειτουργικός κίνδυνος μπορεί να μην είναι εμφανής εκτός του οργανισμού.

Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου

Ορίζεται ως η πιθανότητα ο αντισυμβαλλόμενος να αθετήσει σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου σχετίζεται με τρεις παράγοντες: το ύψος του χρέους, την πιθανότητα αφερεγγυότητας και το ποσοστό του χρέους που θα ανακτηθεί σε περίπτωση αφερεγγυότητας. Για παράδειγμα, ένας επενδυτής πρέπει να εξετάσει την ευθύνη ενός εκδότη ομολόγων. Αυτή είναι η ικανότητά του να πληρώσει ή να εξαγοράσει το δάνειο, ανάλογα με την περίπτωση. Όσον αφορά τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα προϊόντα − συναλλαγές που δεν περιλαμβάνουν χρέος − ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου είναι ίσος με την αξία αντικατάστασης αυτού του παραγώγου προϊόντος ανά πάσα στιγμή, εάν έχει θετική αξία.

Κίνδυνος Αποτίμησης

Ο κίνδυνος αποτίμησης συνδέεται με τις αρνητικές διακυμάνσεις των μεταβλητών που λαμβάνονται υπόψη κατά την αποτίμηση μιας επένδυσης, δηλαδή η μεταβλητότητα/αστάθεια, τα επιτόκια ή/και η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση.

Διεθνείς Αγορές

Οποιαδήποτε ξένη επένδυση ή επένδυση που περιέχει ξένο στοιχείο ενδέχεται να υπόκειται σε εξωτερικούς κινδύνους. Αυτοί οι κίνδυνοι είναι πιθανό να διαφέρουν από αυτούς της αγοράς όπου εκδίδεται το μέσο ή από την αγορά του επενδυτή.

Συστηματικός Κίνδυνος

Ο συστηματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από αλληλεξαρτήσεις εντός των αγορών ή μεταξύ των αγορών, ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα την πιθανή εμφάνιση προβλημάτων σε μία από αυτές που εξαπλώνονται σε άλλους συμμετέχοντες στην αγορά ή σε άλλες αγορές. Αφορά ολόκληρο τον χρηματοπιστωτικό τομέα και όχι έναν μεμονωμένο συμμετέχοντα ή αγορά και εμφανίζεται με τη μορφή αλυσιδωτών αντιδράσεων. Για παράδειγμα, αυτός ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει σε περίπτωση που ένα μέλος που είναι υπεύθυνο για την πληρωμή του μέσου δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και, ως εκ τούτου, μπορεί να οδηγήσει τα άλλα μέλη του συστήματος πληρωμών σε παρόμοια αδυναμία.

Μη Συστηματικός Κίνδυνος

Ο μη συστηματικός κίνδυνος είναι μη αγοραίος ή ειδικός κίνδυνος που σχετίζεται με έναν συγκεκριμένο εκδότη ενός τίτλου. Μερικές φορές ονομάζεται μοναδικός κίνδυνος ή διαφοροποιήσιμος κίνδυνος, καθώς μπορεί να εξαλειφθεί με τη διαφοροποίηση. Βασικά σχετίζεται με την αβεβαιότητα που σχετίζεται με την εταιρεία στην οποία επιθυμεί να επενδύσει ο επενδυτής.

Άλλοι Κίνδυνοι

Ανωτέρα Βία

Εκτός από τους προαναφερθέντες κινδύνους, η Ανωτέρα Βία είναι ένας κίνδυνος που σχετίζεται με βιομηχανικές ή φυσικές καταστροφές ή με αποφάσεις που λαμβάνονται από ρυθμιστικές αρχές ή φορείς της αγοράς και ως αποτέλεσμα π.χ. στην αναστολή εισαγωγής Χρηματοοικονομικού Μέσου στη χρηματιστηριακή αγορά. Ο εκδότης ή η αγορά δεν ευθύνεται για περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας. Ωστόσο, αυτά τα γεγονότα, δεδομένου ότι έχουν μεγάλο αντίκτυπο, ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητα του εκδότη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ή να επηρεάσουν τη λειτουργία της αγοράς.

Πολιτικός ή Nομικός Kίνδυνος

Ο κίνδυνος μια κυβέρνηση (ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή) να επιβάλει νέους φόρους ή νέες ρυθμιστικές ή νομικές υποχρεώσεις ή περιορισμούς στους τίτλους που έχουν ήδη αγοραστεί από τον επενδυτή. Αυτοί είναι οι κίνδυνοι που απορρέουν από κυβερνητικές πράξεις, κανόνες λειτουργίας της αγοράς κ.λπ. Οι επενδύσεις σε προϊόντα αναδυόμενων αγορών είναι συνήθως πιο επικίνδυνες από τις αντίστοιχες επενδύσεις σε ανεπτυγμένες αγορές. Για τέτοιες επενδυτικές κινήσεις είναι απολύτως απαραίτητο οι επενδυτές να προβαίνουν σε λεπτομερή ανάλυση κάθε επιμέρους κινδύνου.

Τεχνικοί Kίνδυνοι

Τεχνικοί κίνδυνοι όπως βλάβες ή δυσλειτουργία βασικών συστημάτων και ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων πληροφορικής, μπορεί να έχουν αντίκτυπο σε όλα τα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Υπάρχει κίνδυνος άλλες συνθήκες να εμποδίσουν την Crowdbase να εκτελέσει εντολές ή να εμποδίσουν οποιονδήποτε συμμετέχοντα στις σχετικές αγορές να αποκτήσει πρόσβαση σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρονικών συναλλαγών. Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, σφάλματα συστήματος και διακοπές λειτουργίας, περιόδους συντήρησης, ζητήματα συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο και αποτυχίες τρίτων από τα οποία εξαρτάται ο πελάτης ή η Crowdbase (για παράδειγμα, πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου ή εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας). Μπορεί να υπάρχουν περιστάσεις πέρα από τον έλεγχο της Crowdbase που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητά της να υποστηρίζει τις συναλλαγές του Πελάτη.

Ειδικοί κίνδυνοι για ορισμένους τύπους ομολόγων

Πρόσθετοι κίνδυνοι μπορεί να σχετίζονται με ορισμένους τύπους ομολόγων, για παράδειγμα, ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, ομόλογα με αντίστροφο κυμαινόμενο επιτόκιο, ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου, ομόλογα ξένου νομίσματος, μετατρέψιμα ομόλογα, αντίστροφα μετατρέψιμα ομόλογα, ομόλογα με δείκτη και ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης. Για τέτοια ομόλογα, συνιστάται στον πελάτη να κάνει έρευνες σχετικά με τους κινδύνους που αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο έκδοσης και να μην αγοράζει τέτοιους τίτλους προτού βεβαιωθεί ότι όλοι οι κίνδυνοι είναι πλήρως κατανοητοί. Στην περίπτωση των ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης, συνιστάται στον πελάτη να ρωτήσει για την κατάταξη του ομολόγου σε σύγκριση με τα άλλα ομόλογα του εκδότη. Πράγματι, εάν ο εκδότης πτωχεύσει, αυτά τα ομόλογα θα εξαργυρωθούν μόνο μετά την εξόφληση όλων των υψηλότερων πιστωτών και ως εκ τούτου υπάρχει κίνδυνος να μην αποζημιωθεί ο πελάτης. Στην περίπτωση των αντίστροφων μετατρέψιμων χρεογράφων, υπάρχει ο κίνδυνος ο πελάτης να μην αποζημιωθεί εξ ολοκλήρου αλλά να λάβει μόνο ένα ποσό ισοδύναμο με τους υποκείμενους τίτλους στη λήξη.

Οι πληροφορίες που παρέχει η Crowdbase σε αυτό το έγγραφο προορίζονται μόνο για γενικούς σκοπούς πληροφόρησης. Αντίστοιχα, ένας Πελάτης πριν λάβει οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση σε ένα Χρηματοοικονομικό Μέσο πρέπει να λάβει υπόψη του τους προσωπικούς του στόχους και την οικονομική του κατάσταση και τον σημαντικό κίνδυνο πιθανής απώλειας που είναι εγγενής σε οποιοδήποτε επενδυτικό προϊόν.