Πολιτικές

Τέλη και Χρεώσεις Crowdbase

Πληροφορίες σχετικά με το κόστος και τις σχετικές χρεώσεις, σε σχέση με τις Υπηρεσίες που παρέχονται από τη Crowdbase, διατίθενται στον πελάτη, όπως ορίζεται στους Όρους και Προϋποθέσεις.

Το Πρόγραμμα Χρεώσεων ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές από καιρό σε καιρό ή κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες της Crowdbase. Περαιτέρω, όπως μπορεί να συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ Πελάτη και Crowdbase ως προς τους όρους συγκεκριμένων Υπηρεσιών ή Χρηματοοικονομικών Μέσων, ενδέχεται να ισχύουν ειδικές χρεώσεις, οι οποίες υπερισχύουν των ενδεικτικών αμοιβών και επιβαρύνσεων που ορίζονται στο Πρόγραμμα Χρεώσεων που υπόκεινται στις διατάξεις της Συμφωνίας Υπηρεσιών Επένδυσης που έχει συναφθεί και εκτελεστεί μεταξύ του Πελάτη και της Crowdbase.

Χρεώσεις εκ των Προτέρων

Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, η Crowdbase αποκαλύπτει το κόστος και τις χρεώσεις πριν από την παροχή της επιλεγμένης Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη την κατηγοριοποίηση του Πελάτη.

Σημειώνεται ότι τα κόστη και οι επιβαρύνσεις που εμφανίζονται στο Πρόγραμμα Χρεώσεων, εκτός από εκείνα που καταβάλλονται στην Crowdbase βασίζονται σε λογικές εκτιμήσεις και υποθέσεις, αλλά μπορεί να είναι περισσότερα ή λιγότερα από τα ποσά που εμφανίζονται. Για τον υπολογισμό και τη γνωστοποίηση του κόστους και των χρεώσεων, κατά περίπτωση, η Crowdbase χρησιμοποιεί δεδομένα που είναι διαθέσιμα κατά τη στιγμή της παροχής των υπηρεσιών ή νωρίτερα.

Είναι πιθανό οι πληροφορίες προηγούμενων δαπανών και χρεώσεων να υπολογίζονται με βάση ένα ποσό αναφοράς και να μην λαμβάνουν υπόψη εξαιρετικές περιστάσεις. Υπό αυτές τις συνθήκες, το πραγματικό ποσό μπορεί να διαφέρει από το ποσό αναφοράς, πράγμα που σημαίνει ότι το πραγματικό κόστος και οι επιβαρύνσεις που πραγματοποιήθηκαν ενδέχεται επίσης να διαφέρουν.

Χρεώσεις εκ των Υστέρων

Η Crowdbase σε ετήσια βάση θα παρέχει στον Πελάτη μια αναφορά των συγκεντρωτικών δαπανών που έχουν όντως πραγματοποιηθεί από τον Πελάτη για τις Προσφερόμενες Υπηρεσίες. Τέτοιες πληροφορίες σχετικά με το συγκεντρωτικό κόστος που πραγματοποίησε ένας Πελάτης για τα Χρηματοοικονομικά Μέσα και τα Κεφάλαια που κατέχει θα περιλαμβάνονται στην τακτική ετήσια έκθεση δήλωσης.

Ο υπολογισμός τυχόν ποσοστών που περιέχονται σε μια τέτοια έκθεση θα βασίζεται στο μέσο επενδυμένο κεφάλαιο κατά την περίοδο αναφοράς. Άλλα κόστη υπηρεσιών, π.χ., έξοδα διαχείρισης και άλλες χρεώσεις σε σχέση με τη διαχείριση λογαριασμού φύλαξης, ενδέχεται να συγκεντρωθούν στο συνολικό ποσό των δαπανών και χρεώσεων και δεν γνωστοποιούνται ξεχωριστά.

Αντιπαροχές / Πληρωμές Τρίτων

Η Crowdbase, ως πάροχος υπηρεσιών, δεν λαμβάνει καμία αμοιβή, έκπτωση ή μη χρηματικό όφελος (αντιπαροχές) για τη δρομολόγηση εντολών επενδυτών σε ένα συγκεκριμένο έργο crowdfunding είτε στην πλατφόρμα crowdfunding που διαχειρίζεται είτε σε μια πλατφόρμα crowdfunding που διαχειρίζεται οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο .

Η Crowdbase μπορεί να λάβει ή να παρέχει σε τρίτους μικρά μη χρηματικά οφέλη που είναι ικανά να βελτιώσουν την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας στους Πελάτες και είναι τέτοιας κλίμακας και φύσης που δεν θα μπορούσε να κριθεί ότι θίγει τη συμμόρφωση με το καθήκον μας να ενεργούμε για το βέλτιστο συμφέρον του πελάτη.

Η Εταιρεία μπορεί να λάβει κατάλληλες αμοιβές που επιτρέπουν ή είναι απαραίτητες για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, όπως έξοδα φύλαξης, αμοιβές διακανονισμού και ανταλλαγής, κανονιστικές εισφορές ή νομικές αμοιβές, και οι οποίες, από τη φύση τους, δεν μπορούν να προκαλέσουν σύγκρουση με τα καθήκοντα της εταιρείας να ενεργεί με ειλικρίνεια, δίκαια και επαγγελματικά σύμφωνα με τα βέλτιστα συμφέροντα των πελατών της.

Χρεώσεις για Χρηματοδοτούμενες Εταιρείες

Οι κλίμακες προμήθειας είναι διαπραγματεύσιμες ανάλογα με το μέγεθος του έργου crowdfunding, τον τύπο της προσφερόμενης υπηρεσίας, τον τύπο των χρηματοπιστωτικών μέσων και την ωριμότητα του χρηματοπιστωτικού μέσου, όπου ισχύει. Οι τυπικές κλίμακες προμηθειών ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο της προσφερόμενης υπηρεσίας.

Ένα μέρος της συνολικής προμήθειας θα καταβληθεί πριν από την έναρξη του έργου crowdfunding (ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα) για την κάλυψη του πάγιου κόστους δέουσας επιμέλειας και τη μείωση του λειτουργικού κινδύνου της εταιρείας. Αυτό το τέλος θα εκπίπτει από την τελική χρέωση προμήθειας εάν το έργο είναι επιτυχές.

Άνοιγμα λογαριασμού

ΠεριγραφήΧρεώσεις
Άνοιγμα λογαριασμού για φυσικά πρόσωπαΔωρεάν
Άνοιγμα λογαριασμού για νομικά πρόσωπα (απλή δομή)Δωρεάν
Άνοιγμα λογαριασμού για νομικά πρόσωπα (πολύπλοκη δομή)Έως €200 ανάλογα με την πολυπλοκότητα της διαδικασίας Γνώριζε τον Πελάτη σου

Χρεώσεις διεκπεραίωσης πληρωμών

Όλες οι χρεώσεις διεκπεραίωσης πληρωμών θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του έργου crowdfunding με την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ορισμένες ενδεικτικές τιμές που παρέχονται από τον συνεργάτη επεξεργασίας πληρωμών της Εταιρείας:

ΠεριγραφήΧρεώσεις
Ευρωπαϊκές κάρτες1.5% + €0.25
Διεθνείς κάρτες2.9% + €0.25
Μετατροπή συναλλάγματος2.0%
Επιστροφές χρημάτωνΔωρεάν
Τραπεζικά εμβάσματα (εισερχόμενα)Μεταβλητά ανάλογα με την τράπεζα αποστολής
ΑναλήψειςΜεταβλητά ανάλογα με την τράπεζα παραλαβής

Εάν τα χρήματα μεταφέρονται στον λογαριασμό ενός πελάτη αλλά δεν επενδύονται σε έργο crowdfunding, όλα τα έξοδα επεξεργασίας πληρωμών και μεταφοράς θα χρεώνονται στον πελάτη.

Η Crowdbase έχει το δικαίωμα να αλλάξει την παραπάνω τιμολογιακή πολιτική που αφορά τέλη και έξοδα για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Τυχόν αλλαγές θα επηρεαστούν, τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες μετά τη δημόσια ανακοίνωσή τους στους πελάτες.