Πολιτικές

Προστασία επενδυτών και ταμείο αποζημίωσης

Προστασία Επενδυτών

Η Crowdbase παρέχει την παρεπόμενη υπηρεσία φύλαξης και διαχείρισης χρηματοοινομικών μέσων εξ ονόματος πελατών. Σε επίπεδο της Crowdbase, όλα τα χρηματοοινομικά μέσα και συναλλαγές των Πελατών καταγράφονται σε αποκλειστικούς λογιαριασμούς στο όνομα του κάθε Πελάτη.

Όταν διατηρούμε κεφάλαια Πελατών, λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε τη μέγιστη προστασία των χρηματοοικονομικών μέσων και κεφαλαίων που προστατεύει η Εταιρεία για λογαριασμό των πελατών της. Η Εταιρεία καταθέτει τα κεφάλαια των πελατών της σε ειδικά καθορισμένους τραπεζικούς λογαριασμούς σε εξουσιοδοτημένα και αξιόπιστα πιστωτικά ιδρύματα με την επωνυμία «λογαριασμός πελατών» και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των πελατών.

Επιπλέον, για την επαλήθευση των δικαιωμάτων των πελατών σχετικά με τις κινητές αξίες τους στο τέλος ενός επιτυχημένου έργου crowdfunding, η Εταιρεία λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:

 • Τηρεί όλα τα απαραίτητα αρχεία και λογαριασμούς προκειμένου να είναι σε θέση, ανά πάσα στιγμή και χωρίς καθυστέρηση, να διακρίνει το συνολικό ποσό που δεσμεύεται σε κάθε καμπάνια crowdfunding.
 • Τηρεί τα αρχεία και τους λογαριασμούς με τρόπο που διασφαλίζει ότι είναι έγκαιρα, αληθή και ακριβή.
 • Διενεργεί, με την ολοκλήρωση μιας καμπάνιας crowdfunding, συμφωνίες μεταξύ των εσωτερικών λογαριασμών και αρχείων της με αυτά της εταιρείας crowdfunding.
 • Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα κεφάλαια των πελατών, που κατατίθενται σε εξουσιοδοτημένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τηρούνται σε ξεχωριστό λογαριασμό ή λογαριασμών σε οποιουσδήποτε άλλους λογαριασμούς που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για κεφάλαια που ανήκουν στην Εταιρεία, δηλαδή είναι διαχωρισμένα.
 • Εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο απώλειας ή μείωσης των δικαιωμάτων του πελάτη σχετικά με αυτές τις κινητές αξίες, λόγω υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων, απάτης ή αμέλειας.
 • Παρέχει ένα πλήρες αρχείο των επενδυτών στην καμπάνια crowdfunding στην εταιρεία crowdfunding, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών που απαιτούνται για τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας της εταιρείας στους επενδυτές.

Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών ΕΠΕΥ (Τ.Α.Ε.)

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και την Οδηγία D187-07 για τη λειτουργία του Τ.Α.Ε., ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2019, που εκδόθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ('ΕΚΚ') για τη Συνέχιση της Λειτουργίας και της Λειτουργίας του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (η 'Οδηγία'), στόχος του Τ.Α.Ε. είναι η εξασφάλιση των αξιώσεων των καλυπτόμενων πελατών έναντι επενδυτικών εταιρειών, μελών του Τ.Α.Ε. (εφεξής 'συμμετέχουσες ΚΕΠΕΥ'), μέσω της καταβολής αποζημίωσης σε περιπτώσεις που η ενδιαφερόμενη συμμετέχουσα ΚΕΠΕΥ δεν είναι σε θέση, λόγω των οικονομικών της συνθηκών και όταν δε φαίνεται πιθανή ρεαλιστική προοπτική βελτίωσης των παραπάνω περιστάσεων στο εγγύς μέλλον:

 • να επιστρέψει στους καλυπτόμενους πελάτες της, κεφάλαια που οφείλονται σε αυτούς ή κεφάλαια που ανήκουν σε αυτούς αλλά κατέχονται, άμεσα ή έμμεσα, από τη συμμετέχουσα ΚΕΠΕΥ στο πλαίσιο της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στους εν λόγω πελάτες, ή
 • να παραδώσει σε καλυπτόμενους πελάτες χρηματοοικονομικά μέσα που τους ανήκουν και τα οποία η συμμετέχουσα ΚΕΠΕΥ κατέχει, διαχειρίζεται ή τηρεί στο λογαριασμό της.

Το Τ.Α.Ε. δεν καλύπτει Επαγγελματίες Πελάτες ή Επιλέξιμους Αντισυμβαλλόμενους. Η συνολική πληρωτέα αποζημίωση σε κάθε καλυμμένο πελάτη μέλους ενός Τ.Α.Ε. δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20.000 € (είκοσι χιλιάδες ΕΥΡΩ), ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών που τηρούνται, το νόμισμα και τον τόπο παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας. Η μέγιστη πληρωτέα αποζημίωση σε κάθε καλυπτόμενο πελάτη ισούται με 20.000 € (είκοσι χιλιάδες ευρώ) ή το 90% της απαίτησης του καλυπτόμενου πελάτη, όποιο είναι χαμηλότερο. Αυτό σημαίνει ότι, εάν η απαίτηση που προσδιορίζεται είναι 50.000 € και η συμμετέχουσα ΚΕΠΕΥ δεν είναι σε θέση να πληρώσει, ο πελάτης θα λάβει αποζημίωση 20.000 € από το Τ.Α.Ε. Ωστόσο, εάν η προσδιοριζόμενη αξίωση είναι για 10.000 €, η κάλυψη θα είναι μόνο το 90% των 10.000 €, δηλαδή 9.000 €.

Οι ΚΕΠΕΥ που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, πλην των τραπεζών, που προσφέρουν επενδυτικές υπηρεσίες (οι «συμμετέχουσες ΚΕΠΕΥ»), είναι μέλη του Τ.Α.Ε. Το Τ.Α.Ε. αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, τη διοίκηση του οποίου ασκεί πενταμελής Διαχειριστική Επιτροπή. Το Τ.Α.Ε. ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 30 Μαΐου 2004.

Καλυπτόμενες υπηρεσίες για αποζημίωση στο πλαίσιο του Τ.Α.Ε.

 • λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοοινομικά μέσα,
 • επενδυτικές συμβουλές
 • δίαθεση χρηματοοινομικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης
 • καθώς και η παρεπόμενη υπηρεσία της φύλαξης και διαχείρησης χρηματοοινομικών μέσων εξ ονόματος πελατών.

Καλυπτόμενοι πελάτες

Καλυπτόμενοι πελάτες είναι πελάτες των συμμετεχόντων ΚΕΠΕΥ, εκτός από αυτούς που περιλαμβάνονται στις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών (όπως ταξινομούνται από τη σχετική νομοθεσία):

 • Θεσμικοί και επαγγελματίες επενδυτές όπως:
  • i. Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ),
  • ii. νομικές οντότητες που συνδέονται με ένα συμμετέχον μέλος του Τ.Α.Ε. και, γενικά, ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών με τη συμμετέχουσα ΕΠΕΥ,
  • iii. τράπεζες,
  • iv. συνεταιριστικά πιστωτικά ιδρύματα,
  • v. ασφαλιστικές εταιρείες,
  • vi. μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και τις εταιρείες διαχείρισής τους,
  • vii. ιδρύματα και ταμεία κοινονικών ασφαλίσεων,
  • viii. Επενδυτές που έχουν ταξινομηθεί από τη συμμετέχουσα ΕΠΕΥ ως επαγγελματίες, κατόπιν αιτήματός τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Β του Δεύτερου Παραρτήματος του Νόμου.
 • Κράτη και υπερεθνικοί οργανισμοί.
 • Κεντρικές, ομοσπονδιακές, συνομοσπονδιακές, περιφερειακές και τοπικές διοικητικές αρχές.
 • Επιχειρήσεις που σχετίζονται με τη συμμετέχουσα ΕΠΕΥ.
 • Εκτελεστικά και διευθυντικά στελέχη της συμμετέχουσας ΕΠΕΥ.
 • Μέτοχοι μιας συμμετέχουσας ΕΠΕΥ των οποίων η άμεση ή έμμεση συμμετοχή στο κεφάλαιο της συμμετέχουσας ΕΠΕΥ ανέρχεται σε τουλάχιστον 5% του μετοχικού της κεφαλαίου ή οι συνεργάτες της συμμετέχουσας ΕΠΕΥ που ευθύνονται προσωπικά για τις υποχρεώσεις της συμμετέχουσας ΕΠΕΥ, καθώς και πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τους οικονομικούς ελέγχους της συμμετέχουσας ΕΠΕΥ όπως προβλέπεται από το Νόμο, όπως οι οικονομικοί ελεγκτές της.
 • Επενδυτές που κατέχουν καθήκοντα ή θέσεις αντίστοιχες με αυτές που αναφέρονται στις σημειώσεις 5 και 6, σε επιχειρήσεις που είτε συνδέονται είτε γενικά ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών με τη συμμετέχουσα ΕΠΕΥ.
 • Μέχρι και δεύτερου βαθμού συγγενείς και συζύγους προσώπων που αναφέρονται στις σημειώσεις 5, 6 και 7 καθώς και τρίτων που ενεργούν για λογαριασμό αυτών των προσώπων.
 • Επενδυτές ότι ο ισχυρισμός τους προκύπτει από συναλλαγές προσώπων που έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα, για τις προαναφερθείσες συναλλαγές, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πρόληψης και Καταστολής της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Νόμου του 2007 (όπως αυτός τροποποιείται ή/και αντικαθίσταται κατά καιρούς ).
 • Επενδυτές-πελάτες μιας συμμετέχουσας ΕΠΕΥ που είναι υπεύθυνοι για γεγονότα που προκάλεσαν οικονομικές δυσκολίες στη συμμετέχουσα ΕΠΕΥ ή που συνέβαλαν στην επιδείνωση της οικονομικής της κατάστασης ή επενδυτές-πελάτες μιας συμμετέχουσας ΕΠΕΥ που επωφελήθηκαν από τέτοια γεγονότα.
 • Άλλες εταιρείες του ίδιου Ομίλου.
 • Εταιρικοί Επενδυτές, οι οποίοι λόγω του μεγέθους τους δεν επιτρέπεται να καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας ή αντίστοιχο νόμο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προϋποθέσεις για την έναρξη της διαδικασίας αποζημίωσης

Το Τ.Α.Ε. ξεκινά διαδικασίες πληρωμής αποζημίωσης όταν πληρούται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Η ΕΚΚ έκρινε με σχετική απόφαση ότι μια συμμετέχουσα ΚΕΠΕΥ δεν εμφανίζεται προς το παρόν σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από απαιτήσεις των πελατών της, σε σχέση με παρεχόμενες καλυπτόμενες υπηρεσίες, εφόσον η αδυναμία αυτή σχετίζεται άμεσα με τα οικονομικά της συμμετέχουσας ΚΕΠΕΥ, θέση η οποία δεν αναμένεται να βελτιωθεί στο εγγύς μέλλον, ή
 • Το Δικαστήριο, βασιζόμενο σε λόγους που σχετίζονται άμεσα με την οικονομική κατάσταση μιας συμμετέχουσας ΚΕΠΕΥ, εξέδωσε απόφαση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή της ικανότητας των καλυπτόμενων πελατών να διεκδικήσουν τις αξιώσεις τους έναντι αυτής της συμμετέχουσας ΚΕΠΕΥ.

Η ΕΚΚ εκδίδει την απόφασή της για την έναρξη διαδικασίας καταβολής αποζημιώσεων από το Τ.Α.Ε., εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, και δημοσιεύει τις σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της. Με την έκδοση απόφασης της ΕΚΚ ή δικαστικής απόφασης σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β) ανωτέρω, για την έναρξη των διαδικασιών καταβολής αποζημιώσεων, το Τ.Α.Ε. δημοσιεύει σε τουλάχιστον δύο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, πρόσκληση για καλυπτόμενους πελάτες να υποβάλουν τις αξιώσεις τους, που προκύπτουν από καλυπτόμενες υπηρεσίες, έναντι της επηρεαζόμενης συμμετέχουσας ΚΕΠΕΥ. Η πρόσκληση θα πρέπει να ορίζει τη διαδικασία, το περιεχόμενο και την προθεσμία για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων.

Υπολογίζοντας το πληρωτέο ποσό αποζημίωσης

Το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε κάθε καλυπτόμενο πελάτη υπολογίζεται σύμφωνα με τους νομικούς και συμβατικούς όρους, ιδίως εκείνους που αφορούν τους κανόνες συμψηφισμού και τις ανταγωγές, που ισχύουν για την αποτίμηση κατά την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας πληρωμής της αποζημίωσης, ποσό του κεφαλαίου ή της αξίας που προσδιορίζεται με αναφορά στην αγοραία αξία, όπου είναι δυνατόν, των χρηματοοικονομικών μέσων που ανήκουν στον καλυπτόμενο πελάτη και τα οποία η συμμετέχουσα ΚΕΠΕΥ δεν είναι σε θέση να αποπληρώσει ή να επιστρέψει, αντίστοιχα.

Το ποσό της πληρωτέας αποζημίωσης προκύπτει αθροίζοντας όλες τις τεκμηριωμένες απαιτήσεις του καλυπτόμενου πελάτη έναντι της συμμετέχουσας ΚΕΠΕΥ. Τέτοιες απαιτήσεις προκύπτουν από όλες τις επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχονται από τη συμμετέχουσα ΚΕΠΕΥ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών στους οποίους δικαιούται ο πελάτης, το νόμισμα καθώς και τον τόπο παροχής της υπηρεσίας, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την ολοκλήρωση της αποτίμησης, το T.A.E.:

 • εκδίδει και κοινοποιεί εντός πέντε εργάσιμων ημερών τόσο στην ΕΚΚ όσο και στη συμμετέχουσα ΚΕΠΕΥ, την απόφασή του για την αποζημίωση, καθώς και το χρηματικό ποσό που δικαιούται να λάβει ο κάθε πελάτης. Στην απόφαση αναφέρονται επίσης οι πελάτες στους οποίους δεν θα δοθεί αποζημίωση και οι λόγοι για μια τέτοια απόφαση.
 • κοινοποιεί την απόφασή του σε κάθε επηρεαζόμενο πελάτη, το συντομότερο δυνατό από την ημερομηνία έκδοσής του.

Σε περίπτωση διαφωνίας με την απόφαση του Τ.Α.Ε., ο ενάγων έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στην ΕΚΚ, αιτιολογώντας επαρκώς τον ισχυρισμό του, εντός ενός μηνός από τη λήψη της σχετικής επικοινωνίας. Η αιτιολογημένη διαφωνία θα πρέπει να υποβληθεί μέσω email στο [email protected] με θέμα «Ένσταση στην απόφαση του Τ.Α.Ε.». Η ΕΚΚ πρέπει να καταλήξει σε συμπέρασμα σχετικά με την ένσταση εντός 45 ημερών και σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο λάθος στην αξιολόγηση που διενεργείται από το Τ.Α.Ε., η ΕΚΚ θα ζητήσει εγγράφως από το Τ.Α.Ε. να λάβει διορθωτικά μέτρα και να ενημερώσει σχετικά τον επηρεαζόμενο πελάτη.

Το Τ.Α.Ε. καταβάλλει στους καλυπτόμενους πελάτες την εκτιμώμενη αποζημίωση σε Ευρώ εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της απόφασής του στον εν λόγω πελάτη. Σε εξαιρετικές και δικαιολογημένες περιπτώσεις, το Τ.Α.Ε. μπορεί να ζητήσει από την ΕΚΚ να παρατείνει αυτή τη χρονική περίοδο κατά άλλους τρεις μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Κανονισμούς, ανατρέξτε στον ιστότοπο της ΕΚΚ στη διεύθυνση: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/ ή επικοινωνήστε με τα γραφεία της Επιτροπής Διαχείρισης του Τ.Α.Ε. στη διεύθυνση: "Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμέιο Αποζημίωσης Επενδυτών για πελάτες ΕΠΕΥ, Διαγόρου 19, 1097 Λευκωσία".