Πολιτικές

Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων Crowdbase

Εισαγωγή

Η Crowdbase δεσμεύεται να διασφαλίζει τη δίκαιη μεταχείριση των πελατών της και την προστασία των συμφερόντων τους. Αυτή η Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει η Crowdbase για τον εντοπισμό, πρόληψη και διαχείριση σύγκρουσης συμφερόντων που μπορεί να προκύπτουν κατά την παροχή υπηρεσιών crowdfunding. Η Crowdbase συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, EU Crowdfunding Regulation, CySEC’s CIF Law και CF Directive paragraph 6 όταν αντιμετωπίζει πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

Γενικές Αρχές

Η Crowdbase έχει θεσπίσει τις ακόλουθες γενικές αρχές ως μέρος της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων:

 • Προσδιορίζει περιστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων που συνεπάγονται σημαντικό κίνδυνο ζημίας στα συμφέροντα των πελατών.
 • Θέσπιση διαδικασιών και μέτρων για τη διαχείριση τέτοιων συγκρούσεων.
 • Εξασφάλιση της κατάλληλης ανεξαρτησίας για τα σχετικά πρόσωπα που ασχολούνται με διαφορετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων.

Εντοπισμός Περιπτώσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων

Η Crowdbase λαμβάνει υπόψη τις ακόλουθες καταστάσεις ως πιθανές περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων:

 • Η εταιρεία, ο ιδιοκτήτης του έργου ή ο επενδυτής είναι πιθανό να αποκομίσει οικονομικό κέρδος ή να αποφύγει μια οικονομική ζημία σε βάρος ενός πελάτη.
 • Η εταιρεία, ο ιδιοκτήτης του έργου ή ο επενδυτής έχει συμφέρον για το αποτέλεσμα μιας υπηρεσίας που παρέχεται στον πελάτη που διαφέρει από το ενδιαφέρον του πελάτη για αυτό το αποτέλεσμα.
 • Η εταιρεία έχει ένα οικονομικό ή άλλο κίνητρο να ευνοήσει το συμφέρον των ιδιοκτητών έργων έναντι των συμφερόντων των επενδυτών.
 • Η εταιρεία λαμβάνει ή θα λάβει από έναν ιδιοκτήτη έργου ένα κίνητρο σε σχέση με μια υπηρεσία που παρέχεται στον πελάτη, εκτός από την τυπική προμήθεια ή αμοιβή για αυτήν την υπηρεσία.
 • Η εταιρεία έχει οικονομικό ή άλλο κίνητρο να παρέχει προνομιακή μεταχείριση σε ένα μέλος μιας ομάδας πελατών σε σύγκριση με την υπόλοιπη ομάδα.

Πρόληψη και Διαχείριση

Η Crowdbase έχει υιοθετήσει διάφορα μέτρα για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, όπως:

 • Ξεχωριστή εποπτεία και διαχωρισμός καθηκόντων/λειτουργιών.
 • Επιλογή άρνησης παροχής υπηρεσιών.
 • Εφαρμογή Κινεζικών Τειχών/Διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών.
 • Πολιτικές αποδοχών που διασφαλίζουν ότι η απόδοση του προσωπικού δεν έρχεται σε σύγκρουση με τα καλύτερα συμφέροντα των πελατών.
 • Απαγόρευση κινήτρων σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Ίση μεταχείριση των πελατών.
 • Ανεξάρτητη εποπτεία μέσω της Επιτροπής Αξιολόγησης και ανεξάρτητων Διευθυντών.
 • Διαφάνεια στις λειτουργίες και την επιλογή έργων.
 • Απαγόρευση ορισμένων συναλλακτικών πρακτικών.

Διαδικασίες και Ελέγχοι για τον εντοπισμό και τη διαχείριση των Συγκρούσεων Συμφερόντων

Η Crowdbase έχει καθιερώσει διαδικασίες και ελέγχους για να διασφαλίσει ότι τα σχετικά πρόσωπα μπορούν να εντοπίσουν και να διαχειριστούν συγκρούσεις συμφερόντων, όπως:

 • Διασφάλιση ευαισθητοποίησης και γνώσης της Πολιτικής.
 • Λήψη αποφάσεων Υπεύθυνου Συμμόρφωσης σχετικά με συγκρούσεις.
 • Παρακολούθηση και αναφορά από τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης.
 • Άμεση ειδοποίηση πιθανών συγκρούσεων στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης.
 • Αποκάλυψη και διαχείριση συγκρούσεων όταν οι οργανωτικές ρυθμίσεις είναι ανεπαρκείς.
 • Καταγραφή περιπτώσεων συγκρούσεων και τήρηση αρχείου ενεργειών που έγιναν και συναινέσεις που ελήφθησαν.

Με την τήρηση αυτών των αρχών, διαδικασιών και ελέγχων, η Crowdbase στοχεύει να διασφαλίσει ότι τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων εντοπίζονται σωστά, διαχειρίζονται και μετριάζονται για να προστατεύουν τα συμφέροντα των πελατών της και να συμμορφώνεται με το EU Crowdfunding Regulation και CySEC’s CIF Law .