Πολιτικές

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Crowdbase

Εισαγωγή

Ο σκοπός αυτής της Πολιτικής Κατηγοριοποίησης Πελατών είναι να παρέχει στους χρήστες μας μια σαφή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η Crowdbase ταξινομεί και μεταχειρίζεται τους πελάτες της σύμφωνα με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ). Αυτή η πολιτική περιγράφει τις διάφορες κατηγορίες και τα αντίστοιχα επίπεδα προστασίας και υποχρεώσεων για κάθε κατηγορία.

Κατηγορίες Πελατών

Η Crowdbase κατηγοριοποιεί τους πελάτες της σε τρεις κύριες κατηγορίες σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ):

  • Ιδιώτες Πελάτες
  • Επαγγελματίες Πελάτες
  • Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι

Ιδιώτες Πελάτες

Σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας (Ενότητα 4.2), η Crowdbase αντιμετωπίζει όλους τους μεμονωμένους πελάτες ως 'ιδιώτες πελάτες' από προεπιλογή. Οι ιδιώτες πελάτες λαμβάνουν το υψηλότερο επίπεδο προστασίας και ρυθμιστικών διασφαλίσεων βάσει του Νόμου της ΕΚΚ.

Επαγγελματίες Πελάτες

Οι επαγγελματίες πελάτες είναι πελάτες με την απαραίτητη εμπειρία, γνώση και εξειδίκευση για να λάβουν τις δικές τους επενδυτικές αποφάσεις και να αξιολογήσουν σωστά τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Για να ταξινομηθεί ως Επαγγελματίας Πελάτης, ο πελάτης πρέπει να πληροί τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια όπως ορίζονται από τον Επενδυτικών Υπηρεσιών Νόμο της ΕΚΚ:

  • Ο πελάτης έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές, σε σημαντικό μέγεθος, στη σχετική αγορά με μέση συχνότητα 10 ανά τρίμηνο τα τέσσερα προηγούμενα τρίμηνα.
  • Το μέγεθος του χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών μέσων του πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μετρητών και των χρηματοοικονομικών μέσων, υπερβαίνει τις 500.000 €.
  • Ο πελάτης εργάζεται ή έχει εργαστεί στον χρηματοοικονομικό τομέα για τουλάχιστον ένα χρόνο σε επαγγελματική θέση, η οποία απαιτεί γνώση των συναλλαγών ή των υπηρεσιών που προβλέπονται.

Οι Επαγγελματίες Πελάτες λαμβάνουν χαμηλότερο επίπεδο προστασίας από τους Ιδιώτες Πελάτες. Εάν ένας πελάτης πληροί αυτά τα κριτήρια και επιθυμεί να αντιμετωπίζεται ως Επαγγελματίας Πελάτης, πρέπει να υποβάλει γραπτό αίτημα στην Crowdbase και να παράσχει οποιαδήποτε απαιτούμενη τεκμηρίωση για επαλήθευση. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Crowdbase διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει τέτοια αιτήματα κατά την κρίση της.

Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι

Οι Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι είναι συνήθως θεσμικοί πελάτες, όπως εταιρείες επενδύσεων, τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτοί οι πελάτες λαμβάνουν το χαμηλότερο επίπεδο προστασίας σε σύγκριση με τους Ιδιώτες και Επαγγελματίες πελάτες.

Διαδικασία Κατηγοριοποίησης Πελατών

Μετά την ολοκλήρωση της απαιτούμενης διαδικασίας εγγραφής λογαριασμού, ερωτηματολογίου και επαλήθευσης ταυτότητας, η Crowdbase θα σε κατηγοριοποιήσει ως Ιδιώτη Πελάτη, εκτός εάν πληροίς τα κριτήρια για την ιδιότητα του Επαγγελματία Πελάτη και ζητήσεις να σε αντιμετωπίζουμε ως τέτοιο. Η Crowdbase διατηρεί το δικαίωμα να επαναξιολογήσει και να αλλάξει την κατηγοριοποίηση του πελάτη εάν το κρίνει απαραίτητο ή κατόπιν αιτήματος του πελάτη, με την επιφύλαξη των κανονιστικών απαιτήσεων.